دوره نوجوانان

آیلتس   - بزرگسالان   - نوجوانان   - کودکان   - کلاس خصوصی

Teen 1

Teen 1

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۱ و ۲ کتاب project 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 2

Teen 2

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۳ و ۴ کتاب project 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 3

Teen 3

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۵ و ۶ کتاب project 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 4

Teen 4

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 1 و 2 کتاب project 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 5

Teen 5

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 3 و 4 کتاب project 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 6

Teen 6

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 5 و 6 کتاب project 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 7

Teen 7

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 1 و 2 کتاب project 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 8

Teen 8

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 3 و 4 کتاب project 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 9

Teen 9

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 5 و 6 کتاب project 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 10

Teen 10

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 1 و 2 کتاب project 4

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 11

Teen 11

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 3 و 4 کتاب project 4

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 12

Teen 12

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 5 و 6 کتاب project 4

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 13

Teen 13

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 1 و 2 کتاب project 5

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 14

Teen 14

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 3 و 4 کتاب project 5

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Teen 15

Teen 15

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس 5 و 6 کتاب project 5

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری