دوره های کودکان

آیلتس   - بزرگسالان   - نوجوانان   - کودکان   - کلاس خصوصی

E1

E1

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

Welcome unit and unit 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
E2

E2

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۲ و ۳ کتاب سوپرمایندز استارتر

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
E3

E3

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

دروس ۴ و ۵ کتاب سوپرمایندز استارتر

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
E4

E4

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

دروس ۶ و ۷ کتاب سوپر مایندز استارتر

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
E5

E5

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

دروس ۸ و ۹ کتاب سوپرمایندز استارتر

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
S1

S1

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس Welcome و درس ۱ از کتاب سوپرمایندز ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
S2

S2

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۲ و ۳ از کتاب سوپرمایندز ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
S3

S3

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۴ و ۵ از کتاب سوپرمایندز ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
S4

S4

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۶ و ۷ از کتاب سوپرمایندز ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
S5

S5

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۸ و ۹ کتاب سوپرمایندز ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
G1

G1

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس Welcome و ۱ کتاب سوپرمایندز ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
G2

G2

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۲ و ۳ کتاب سوپرمایندز ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
G3

G3

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۴ و ۵ کتاب سوپرمایندز ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
G4

G4

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۶ و ۷ کتاب سوپرماندز ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
G5

G5

نوع کلاس public
8 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۸ و ۹ کتاب سوپرمایندز ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری