درباره ما

جمعی از اساتید برجسته بر این شدند تا با همکاری منسجم و سیستم یکپارچه برخط اینترنتی کلاس های زبان خود را در پلتفرم لینگوباکس برگزار کنند.

در لینگوباکس اساتید تمرکز ویژه ای به پیشرفت زبان آموزان و سهولت آموزش و فعالیت های آنان دارند.

تعیین سطح و خرید دوره

ابتدا وقت تعیین سطح می گیرید و پس از مشخص شدن سطح می توانید اقدام به خرید دوره نمایید.

شرکت در دوره - فعالیت کلاسی - تکالیف

با شرکت در دوره ها و فعال بودن در کلاس و ارسال تکالیف موفقیت خود را تضمین کنید.

بازخورد کلاسی - پایان ترم

در هر جلسه از کلاس های ما شما بازخورد فعالیت ها و پیشرفت کلاسی تان را خواهید گرفت، و در پایان ترم هم گزارش پیشرفت زبانی شما به شما ارائه می گردد.

ارتباط موثر با زبان آموزان

در کلیه مراحل آموزش اساتید و تیم لینگوباکس با زبان آموزان مانند فردی از خانواده خود ارتباط خواهد داشت و پیگیر کلیه مراحل آموزش و فراگیری خواهیم بود

کیفیت ارتباط بین زبان آموز و کادر آموزشی ما قطعا تفاوت لینگو باکس با دیگر مدارس و موسسات زبانی خواهد بود.

بازخورد تحلیلی

ما می دونیم که بازخورد تحلیلی در موسسات زبان بسیار پایین است. ما در لینگوباکس قصد داریم سطح زبان آموز را برایش به نحوی تحلیل کنیم که بدون نیاز به کلاس مضاعف بتواند هم در دوره های ما و هم آزمون های بین المللی به خوبی بدرخشند.

سعی ما اینست که مطالب در زمینه های مسایل روز را برای زبان آموزان مهیا کنیم در اینصورت نه تنها زبان آموزی اتفاق می افتد بلکه معلومات تخصصی و توسعه فردی هم اتفاق می افتد.

کیفیت کار ما را از زبان آموزان ما جویا شوید.