دوره های بزرگسالان

آیلتس   - بزرگسالان   - نوجوانان   - کودکان   - کلاس خصوصی

101

101

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
102

102

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
103

103

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
104

104

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
105

105

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
106

106

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
201

201

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
202

202

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
203

203

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
204

204

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
205

205

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
206

206

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
301

301

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
302

302

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
303

303

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
304

304

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
305

305

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
306

306

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
401

401

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
402

402

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
403

403

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
404

404

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
405

405

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
406

406

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

تاچ استون ۴

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
501

501

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
502

502

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
503

503

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
504

504

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
505

505

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
506

506

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
601

601

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
602

602

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
603

603

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
604

604

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
605

605

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
606

606

نوع کلاس public
13 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

ویوپوینت ۲

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری