دوره های آیلتس

آیلتس   - بزرگسالان   - نوجوانان   - کودکان   - کلاس خصوصی

IELTS 1

IELTS 1

نوع کلاس private
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
1 تعداد زبان آموزان

۳ درس اول کتاب IELTS MINDSET 1 و کتاب Grammar For Ielts دروس ۱ تا ۳ و کتاب Vocabulary For Ielts دروس ۱ و ۱۱

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 2

IELTS 2

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۴ و ۵ و ۶ کتاب IELTS MINDSET 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 3

IELTS 3

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۷ و ۸ کتاب IELTS MINDSET 1

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 4

IELTS 4

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

۳ درس اول کتاب IELTS MINDSET 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 5

IELTS 5

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۴ و ۵و ۶ کتاب IELTS MINDSET 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 6

IELTS 6

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۷ و ۸ کتاب IELTS MINDSET 2

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 7

IELTS 7

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

۳ درس اول کتاب IELTS MINDSET 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 8

IELTS 8

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۴ و ۵ و ۶ کتاب IELTS MINDSET 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
IELTS 9

IELTS 9

نوع کلاس public
17 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

درس ۷ و ۸ کتاب IELTS MINDSET 3

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Pre-Ielts 1

Pre-Ielts 1

نوع کلاس private
15 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

۵ درس از کتاب مایندست فاندیشن جهت آماده سازی داوطلبین آیلتس

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری
Pre-Ielts 2

Pre-Ielts 2

نوع کلاس public
15 تعداد جلسات این دوره به روز
90 مدت زمان هر جلسه به دقیقه
10 تعداد زبان آموزان

۵ درس از کتاب مایندست فاندیشن جهت آماده سازی داوطلبین آیلتس

جهت خرید آنلاین ابتدا ثبت نام کنید.

ورود مشتری